0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

byt rezidence plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

ochrana osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Níže naleznete informace o to, jaké osobní údaje zpracováváme našich klientech a uživatelích našeho webu www.satpo.cz, na základě jakého právního důvodu, který je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27.4.2016, které vstoupí v platnost dne 25.5.2018, osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Komu souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti SATPO management, s.r.o., se sídlem Praha 5, Holečkova 3331/35, PSČ 150 00, IČ: 27650723 vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 121608, člena skupiny SATPO (dále jen „SATPO“). Odkaz na společnosti tvořící skupinu SATPO naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail), údaje o nemovitosti a další údaje ze smlouvy uzavřené se společnostmi v rámci skupiny SATPO, informace o využívání našich služeb a dále osobní údaje, které získáme od Vás v rámci komunikace ohledně naší nabídky realitních a developerských služeb a služeb v oblasti interiéru a bydlení.

Pro jaké účely souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Pokud se zaregistrujete na našem webu a udělíte souhlas se zasíláním novinek, pak tímto udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email popř. telefon za účelem zasílání nabídek nemovitostí a služeb v oblasti bydlení a interiéru v portfoliu SATPO jako etablované developerské a realitní společnosti na českém trhu. 

Pokud uzavřete s některou ze společností ze skupiny SATPO smlouvu, pak Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění uzavřené smlouvy nebo z důvodu plnění právní povinnosti stanovené nám na základě právního předpisu.

SATPO dále zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu, zejména pro navázání obchodní spolupráce, provádění vnitřních analýz, poskytování služeb, sledování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (např. veřejně přístupném katastru nemovitostí nebo ze sociálních sítí), nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich osobních údajů.

Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech SATPO našimi zaměstnanci nebo osobami spolupracujícími se společností SATPO, kteří jsou zpracovatelé osobních údajů a je s nimi vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ve skupině SATPO. Osobní údaje jsou zabezpečeny dle moderních IT software standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Jak využíváme osobní údaje k marketingu?

SATPO dbá na to, aby při zpracování osobních údajů pro účely marketingu byla v maximální možné míře šetřena a realizována Vaše práva subjektů údajů. SATPO využívá pro účely marketingu pouze ty osobní údaje, které byly zpracovány v souladu s GDPR a zavazuje se používat databáze osobních údajů pro účely marketingu získané od subjektu údajů pouze, pokud SATPO má pro takové užití právní důvod (zejména, že byl k takovému účelu subjekty údajů udělen výslovný souhlas).

Pro šíření obchodních sdělení (marketingových materiálů) je společnost SATPO povinna získat souhlas subjektu údajů. Výjimkou je zasílání realitních nabídek a informacích o nabídkách a službách SATPO formou e-mailu či textové zprávy na kontakty, které společnost SATPO získala v souvislosti s prodejem nemovitostí a služeb. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely marketingu, máte práva popsaná níže, a to zejména vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jakým způsobem využíváme data z Cookies?

K plnohodnotnému užívání dat z Cookies je právním titulem zpracování Váš souhlas jako uživatele webu, standardně získaný nastavením prohlížeče uživatele. Pokud zařízení používá více uživatelů, vycházíme z toho, že uživatel je srozuměn s tím, jak je zařízení nastaveno, protože jinak by si ho nastavil jinak.

Obdobně může koncové zařízení nastavit na pracovišti zaměstnavatel a zaměstnanec je s tím srozuměn, i když by si přál nastavit ukládání Cookies jinak.

Souhlas není potřeba k Cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb.

Podle GDPR je nakládání s údaji získanými na základě Cookies zpracováním osobních údajů.

Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje nepředáváme jiným správcům, resp. můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich právních povinností (předávání orgánům státní správy).

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let od Vaší registrace na webových stránkách nebo do doby, než souhlas odvoláte. Pokud s námi navážete smluvní vztah, pak Váš souhlas trvá po dobu smluvního vztahu s naší společností nebo s některou společností v rámci skupiny SATPO následujících 5 let nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není podle právních předpisů nutný Váš souhlas.

Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se společnostmi ze skupiny SATPO a na využívání našich služeb ani jím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě odvolání Vašeho souhlasu, budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, můžete požádat o vysvětlení, pokud byste zjistil(a) nebo se domníval(a), že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a požádat nás o odstranění závadného stravu a dále požádat o aktualizaci údajů. S tím dále souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popř. omezení zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně: SATPO, Holečkova 3331/35, Praha 5, 150 00, elektronicky: info@satpo.cz či telefonicky 296 336 900.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 22.5.2018.

Generování PDF

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím